Als u zelfstandige bent en u diensten verricht voor opdrachtgevers, dan geniet u zowel voor- als nadelen.

Bekend zal zijn dat wanneer u niet als werknemer in dienst bent bij een werkgever, u ook niet de vergaande bescherming krijgt die werknemers krachtens de wet toekomt. Wanneer een werknemer letselschade oploopt door een arbeidsongeval in de uitoefening van zijn werk, dan kan deze op grond van artikel 7:658 BW een beroep doen op werkgeversaansprakelijkheid.

Als u zelfstandige bent, kunt u evengoed risicovol werk verrichten voor een opdrachtgever. Als een bestaand risico zich echter verwezenlijkt en u hierdoor letsel oploopt, kunt u dan wel uw schade verhalen?

Lees ook: Zzp’er met letselschade: de AOV.

Opdrachtgever verplicht om te zorgen voor veilige werkplek

In artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat geregeld dat de werkgever verplicht is om 1. de werkplek zodanig in te richten en 2. de werknemers dusdanig voor te lichten als redelijkerwijs nodig is,  om te voorkomen dat de werknemers schade lijden.

Lid 4 van dit wetsartikel stelt dat iemand die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door iemand met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, dezelfde zorgplicht draagt als hierboven omschreven en schade moet vergoeden die deze niet-werknemer in de uitoefening van die werkzaamheden lijdt.

Antwoord gegeven, zou men nu kunnen denken! Een belangrijke voorwaarde die dit lid stelt, is echter dat het moet gaan om mensen die de werkzaamheden van het bedrijf uitvoeren terwijl ze geen dienstverband met dat bedrijf hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een werknemer van een uitzendbureau, die voor bepaalde duur bij een inlener aan het werk gaat.

Eigen werkzaamheden of werkzaamheden van het bedrijf?

Een zzp’er zal doorgaans echter zijn eigen werkzaamheden uitoefenen ten behoeve van dat bedrijf. De vraag is of een zelfstandige loodgieter die een waterleiding komt repareren bij een ICT-bedrijf ook onder de strekking van dit wetsartikel valt, indien hij ernstige letselschade oploopt wanneer hij geëlektrocuteerd wordt door een stroomkabel.

Uitspraak van de Hoge Raad: opdrachtgever aansprakelijk

In 2012 heeft de Hoge Raad, de hoogste civielrechtelijke instantie in Nederland, een uitspraak gedaan over dit vraagstuk (ECLI:NL:HR:2012:BV0616 (Davelaar/Allspan)).

In de voorliggende zaak was het slachtoffer een zelfstandig ondernemer. Hij had een eenmanszaak en maakte – in opdracht – staalconstructies en machines. Verder verrichte hij revisies en reparaties aan machines. Hij verricht in opdracht van het vezelverwerkingsbedrijf Allspan, dat resthout uit de houtindustrie verwerkt tot houtsnippers, een aantal weken lang werkzaamheden aan een van de vezelverwerkingsmachines. De zelfstandige komt met zijn been in de machine en loopt letsel op, waardoor zijn been uiteindelijk geamputeerd moet worden. Hij stelt Allspan op grond van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk.

De rechtbank en het gerechtshof overwegen beide dat de werkzaamheden die de zelfstandige verrichtte, geen werkzaamheden waren in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Allspan en dat daarom dit wetsartikel niet van toepassing is.

“Daarop wijst ook de omstandigheid dat Allspan die werkzaamheden niet zelf verricht, maar juist uitbesteedt aan derden.”

In cassatie stelt de Hoge Raad echter het slachtoffer in het gelijk en oordeelt:

“Aangenomen moet worden dat de reikwijdte van de bepaling niet beperkt is tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen.

Mede gelet op het beschermingskarakter van art. 7:658 lid 4 kunnen daaronder ook andere werkzaamheden vallen, waarbij bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren.”

In essentie komt het er dus op neer dat ook zelfstandigen binnen de reikwijdte van dit wetsartikel kunnen vallen. Dat wil dus zeggen dat zelfstandigen in bepaalde gevallen dezelfde bescherming kunnen genieten als de werknemer, indien de werkplek of de werkmaterialen niet dusdanig veilig zijn ingericht dat een ongeluk kan worden voorkomen.

Ook opdrachtgevers kunnen onder omstandigheden dus aansprakelijk gesteld worden voor het schenden van de zorgplicht die zij op grond van artikel 7:658 BW hebben jegens de zzp’ers die zij inhuren.

Letselschade opgelopen? Contacteer Ferme Letselschade Advocaten.

Aansprakelijkstelling voor geleden letselschade is vaak niet eenvoudig. En ook na een aansprakelijkstelling blijft het vaak een complexe procedure. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hierin deskundig bijstaan.

De letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht staan u graag bij in uw proces. Wij verzorgen daarbij niet alleen een aansprakelijkstelling, maar begeleiden u in uw gehele juridische traject, zodat u uw leven weer op orde krijgt. Neem vrijblijvend contact met ons op.