Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld door een verkeers– of arbeidsongeval, dan lijdt u hierdoor vaak niet alleen fysieke schade. Vooral voor wat betreft uw inkomen kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Gelukkig is er de mogelijkheid om u te verzekeren. Maar hoe verhoudt zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zich tot uw schadevergoeding in een letselschadeprocedure?

(Verplichte) AOV

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is het u vast niet ontgaan dat de regering recentelijk een akkoord heeft bereikt over het verplicht stellen van de AOV voor zelfstandigen. Deze verplichte AOV zal naar verwachting rond 2024 in werking treden en uitgevoerd worden door het UWV.

Wat de maandelijkse premie hiervan wordt, is afhankelijk van uw inkomen en de door u gekozen wachttijd van de ingang van de uitkering. Het bruto uitgekeerde bedrag zal rond de 1650 euro per maand liggen.

Wanneer u als verzekerde zelfstandige schade of ziekte oploopt waardoor u arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u onder voorwaarden een uitkering krijgen op basis van uw AOV. De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid doet er (behoudens enkele uitzonderingen) niet toe. Uw AOV keert dan een vast maandelijks bedrag uit. Dit zal ook het geval zijn bij de verplichte verzekering.

Letselschade en inkomensschade

Ook is de situatie denkbaar dat u als zelfstandige letselschade oploopt door toedoen van een ander. Dan kunt u diegene aansprakelijk stellen voor alle door u geleden schade. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, kunt u schadevergoeding vorderen. Zo ook de vergoeding van het inkomen dat u bent misgelopen en in de toekomst zult mislopen door toedoen van het ongeval. Vaak handelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij de schadevergoeding af.

Lees ook: Letselschade? Zo gaat het in zijn werk.

AOV en een letselschadeprocedure

“Als ik door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raak, kan ik dan naast schadevergoeding ook aanspraak maken op mijn AOV-uitkering?”

U heeft zowel recht op uw uitkering, als op de schadevergoeding van de aansprakelijke partij.

Echter, de aansprakelijkheidsverzekeraar die uw letselschade moet vergoeden, zal mogelijk de stelling innemen dat de door u geleden inkomensschade (deels) al door de uitkering gedekt is. De Hoge Raad heeft bepaald dat het bedrag van de AOV-uitkering niet zomaar afgetrokken mag worden van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar dient te vergoeden in een letselschadezaak.

De Hoge Raad gaat er daarbij wel van uit dat er sprake is van een sommenverzekering: dat is een uitkering die losstaat van de hoogte van het gederfde inkomen. Bij een AOV die de vorm heeft van een schadeverzekering, of die daarvan kenmerken heeft, kan er sprake zijn van een (gedeeltelijke) verrekening. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat het gaat om de vrijwillige keuze van de gedupeerde om een verzekering af te sluiten. Dit wordt wellicht anders wanneer de verplichte AOV voor zelfstandigen in werking zal treden.  

Gespecialiseerde letselschadeadvocaat

Indien u door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt en u daardoor te maken krijgt met verlies van verdienvermogen, kan dit leiden tot een ingewikkeld letselschadeproces. Het is daarom verstandig om u bij te laten staan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Deze helpt u onder meer met het vestigen van de aansprakelijkheid en het opstellen en berekenen van al uw schadeposten. Daarnaast helpt de advocaat u met het claimen van de daarbij behorende schadevergoeding.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces. Wij hebben veel ervaring met gecompliceerde zaken en cliënten die door een ongeval (deels) arbeidsongeschikt zijn geraakt. Neem contact op voor een kennismaking.