Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ferme Letselschade Advocaten, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69143676, hierna te noemen FERME, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe FERME met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie FERME persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van FERME;
 3. bezoekers van de website van FERME;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met FERME contact opnemen of van wie FERME persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en (student-)stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

FERME verwerkt persoonsgegevens die:

 1. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van FERME of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. FERME heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, Facebook, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van FERME bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. FERME is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is FERME verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

3. Doeleinden verwerking

FERME verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het verbeteren van de kantoorwebsite www.ferme-letselschade.nl;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het rapportageplatform Google Analytics, waarbij gegevensdeling met Google is uitgeschakeld en waarbij de gegevensverzameling en -verwerking is geanonimiseerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 6. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

FERME verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

5. Verwerkers

FERME kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van FERME persoonsgegevens verwerken. FERME sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

FERME deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, de advocaat van de wederpartij of deurwaarder, rekenbureau ’s of bij het laten uitvoeren van een onafhankelijke expertise), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. FERME deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

FERME geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt FERME er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

FERME bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. FERME hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (digitaal) zaakdossier: 20 jaar na afronding van de zaak;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacystatement

FERME kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van FERME gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal worden vermeld.

10. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht FERME te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met FERME door een e-mailbericht te sturen naar info@ferme-advocaten.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop FERME persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met FERME door een e-mailbericht te sturen naar info@ferme-advocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).