Het is niemand vreemd dat kinderen nogal eens brokken maken. Ze zijn onoplettend of spelen roekeloze spelletjes. Meestal zijn kinderen zelf de dupe van hun onbezonnen gedragingen. Toch komt het ook voor dat een kind aan iemand anders schade toebrengt.

Wanneer u, of iemand anders, letselschade oploopt door toedoen van een kind, roept dit vragen op. Is het kind aansprakelijk? Of de ouders? Worden bij kinderen dezelfde beoordelingsmaatstaven gehanteerd, of worden ze gevrijwaard van schuld?

In dit artikel worden de belangrijkste (wettelijke) principes uiteengezet.

Is er sprake van een onrechtmatige daad?

Allereerst moet aangetoond worden dat wat het kind heeft gedaan, een onrechtmatige gedraging betreft. Volgens de wet (art. 6:162 BW) is een sprake van een onrechtmatige daad bij:

  • een inbreuk op een recht
  • een handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht,
  • of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Daarnaast moet deze gedraging aan de dader kunnen worden toegerekend. Of dat mogelijk is, is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderen jonger dan 14 jaar

De wet (art. 6:164 BW) bepaalt dat een gedraging van een kind jonger dan 14 jaar, niet als een onrechtmatige daad aan het kind kan worden toegerekend.

Dit betekent niet dat u, als slachtoffer, voor de door het jonge kind veroorzaakte schade moet instaan. Op grond van artikel 6:169 BW is de ouder of voogd namelijk aansprakelijk voor de handelingen van hun kind dat jonger is dan 14 jaar. Dit is van toepassing op gedragingen die bij een ouder kind als onrechtmatig gezien worden.

Kinderen van 14 – 16 jaar

Wanneer het kind tussen de 14 en de 16 jaar oud is, bepaalt de wet dat de ouder of voogd aansprakelijk is voor een onrechtmatige gedraging van het kind, tenzij de verzorger niet kan worden verweten dat hij of zij de handeling van het kind niet heeft belet.

Deze wetsbepaling bepaalt dat de ouders zich kunnen onttrekken aan aansprakelijkheid voor het feit dat zij tekort zijn geschoten in het toezicht houden aan hun kind. Mocht de ouder erin slagen aan te tonen dat hij of zij de gedraging van het kind redelijkerwijs niet kon beletten, dan is enkel het kind nog aansprakelijk te stellen.

In de praktijk kan het echter voorkomen dat er weinig verschil bestaat tussen aansprakelijkheid van de ouders en die van het kind, wanneer kinderen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders vallen.

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen van 16 jaar of ouder zijn zelf aansprakelijk voor hun onrechtmatige handelen. Ouders zijn dan niet meer verantwoordelijk voor de onrechtmatige daden van het kind, ook al woont het kind nog thuis. Wel is het mogelijk dat het kind nog onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders valt.

Handelen of nalaten?

Bij de wettekst van onrechtmatige daad wordt specifiek gesproken over een “doen of nalaten in strijd met…”. Voor gevallen dat een kind jonger is dan 14 jaar, spreekt de wet van “een als een doen te beschouwen gedraging”. Dit houdt in dat iedere actieve betrokkenheid van het kind in aanmerking komt voor een onrechtmatige gedraging. Dit houdt dus een handeling in.

Nalaten valt hier echter niet onder. Dat wil dus zeggen dat, wanneer een kind iets niet heeft gedaan, terwijl hij wel iets had moeten doen om schade te voorkomen, dit nalaten niet tot aansprakelijkheid van de ouders of voogd kan leiden.

In gevallen waarin het kind 14 jaar of ouder is, spreekt de wet van ‘een fout’ van het kind. Dit impliceert dat het nalaten van een handeling door kinderen van 14 jaar of ouder wel tot aansprakelijkheid kan leiden.

Voorbeeld van nalatend gedrag

Als iemand weet dat er een touw over de weg gespannen is, maar in plaats van de naderende fietser te waarschuwen, zwijgend blijft kijken naar wat er met de fietser zal gebeuren, dan kan diegene het nalaten te waarschuwen worden toegerekend.

Diegene schendt dan een rechtsplicht. Stel: deze nalatige persoon is een 15-jarige. In dat geval kan de ouder van de 15-jarige aansprakelijk worden gesteld. Is het een 12-jarige die toekijkt hoe de fietser ten val komt, dan zijn de ouders niet aansprakelijk voor het nalaten van het kind. Gaat het om een 16-jarige, dan is het kind zelf aansprakelijk voor zijn of haar nalatigheid.

Letselschade Advocaat Utrecht

Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een kind, is het verstandig een  letselschade advocaat in te schakelen. Een gespecialiseerde advocaat kan u helpen bij de aansprakelijkstelling en kan u bijstaan in uw volledige schadeproces, zodat u de juiste schadevergoeding krijgt.

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Ferme Letselschade Advocaten staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u een kennismakingsgesprek met een van onze experts, of persoonlijk advies? Ook dat kan geheel vrijblijvend.