Veel mensen komen naar het ziekenhuis voor een behandeling waar ze beter van worden. Helaas komt het af en toe ook voor dat patiënten juist schade oplopen door een medische fout. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een medische fout, en wie kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden? In dit blog staan we erbij stil.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wanneer u behandeld wordt voor medische klachten, sluit u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de behandelaar. Vaak is dit een ziekenhuis, maar het kan ook een andere zorgaanbieder zijn. Voor dit soort overeenkomsten is in de wet een speciaal artikel opgenomen:

Art. 7:453 BW: De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.

De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.

De wet legt op de hulpverlener een strenge verantwoordelijkheid en doet een beroep op diens professionaliteit.

Medische fout

Van aansprakelijkheid bij een medische fout is sprake als er letselschade ontstaat door een gemaakte fout tijdens een behandeling door een arts of andere hulpverlener. Of er sprake is van een medische fout wordt getoetst door een rechter aan de hand van de zorgvuldigheid die door een redelijk bekwame en redelijk handelende vakgenoot in acht zou moeten worden genomen.

In andere woorden: er wordt onderzocht of andere artsen van hetzelfde specialisme in die situatie vergelijkbaar, of juist anders zouden hebben gehandeld.

Welke handelingen van een hulpverlener als professioneel en verantwoordelijk worden gezien, wordt afgeleid uit de opleiding van de arts, gedragsregels (van het ziekenhuis), behandelingsprotocollen en uit de medische literatuur.

Tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen?

In veel situaties is het mogelijk dat iemand die onder behandeling is in het ziekenhuis, niet volledig geneest of anderszins geholpen kan worden. Ook is het denkbaar dat er complicaties na een operatie optreden.

Lang niet in alle gevallen is er dan sprake van een tekortkoming in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dat ligt onder meer aan het principe dat er veelal sprake zal zijn van een inspanningsverplichting van de hulpverlener, en geen resultaatsverplichting.

Daarnaast zal het optreden van complicaties de hulpverlener slechts verweten kunnen worden, indien dat redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden.

Arts of ziekenhuis aansprakelijk?

Indien de medische fout door een medewerker van een ziekenhuis is gemaakt, dan is naast de hulpverlener ook het ziekenhuis aansprakelijk. Dit is ook het geval wanneer een arts vanuit een maatschap opereert en dus niet in dienst is van het ziekenhuis als werknemer. Dat is in de wet bepaald:

art. 7:462 BW: Indien ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat bij die overeenkomst geen partij is, is het ziekenhuis voor een tekortkoming daarbij mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de overeenkomst partij.

Aansprakelijkheid bij medische fout: twee voorbeelden

Het Trombose-arrest

Na een knieoperatie vergeet een arts antistollingsmiddel toe te dienen waardoor er bij de patiënt trombose optreedt. Door de artsen en het ziekenhuis was een protocol opgesteld, welke aangaf dat na dat soort operaties trombose kan optreden, waartegen preventief antistollingsmiddel moet worden gegeven. De behandelend arts liet dit na, en daarom werd medische aansprakelijkheid toegewezen.

Keizersnede in het Catharina ziekenhuis

Tijdens het uitvoeren van een spoedkeizersnede heeft de gynaecoloog per ongeluk de baby geraakt, waardoor deze een snee van 4 cm in diens wang ontstond. Dit had ontsierend littekenweefsel tot gevolg en de ouders eisten een schadevergoeding.

Het ziekenhuis wees aansprakelijkheid af omdat er sprake zou zijn van een complicatie. De Rechtbank ging hier echter niet in mee. Op het ziekenhuis rust onder meer de verzwaarde motiveringsplicht om toe te lichten wat in dit geval van een redelijk bekwaam en redelijk handelend gynaecoloog mocht worden gevergd. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft het ziekenhuis in dit geval niet aan haar verzwaarde motiveringsplicht voldaan. Het ziekenhuis is daarom aansprakelijk.

Letselschadeadvocaat bij medische fout

Heeft u een medische behandeling ondergaan en bent u van mening dat er fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Aansprakelijkheid wordt namelijk vaak afgewezen door het ziekenhuis of door de verzekeraar. Het kan daardoor lastig zijn om uw schadevergoeding te claimen. Een letselschadeadvocaat kan u helpen met het krijgen van de schadevergoeding waar u recht op hebt.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.