In een eerdere blog is al geschreven over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook is er al stilgestaan bij de AOV specifiek voor zzp’ers. Als u zzp’er of ondernemer bent, is het waarschijnlijk vanaf 2027 verplicht dat u een AOV afsluit. Met zo’n AOV verzekert u uzelf voor een bepaald bedrag per maand voor het geval u niet meer kunt werken. Op dit moment is een AOV voor ondernemers niet verplicht.

Het doel van de verplichte AOV

De plannen van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor een verplichte AOV komen voort uit het pensioenakkoord en zijn onderdeel van het regeerakkoord. Van Gennip legt het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt uit in de kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket.

Door middel van de verplichte AOV wil Van Gennip voorkomen dat het risico dat zelfstandigen arbeidsongeschikt raken afgeschoven wordt op het collectief; niet-verzekerde zelfstandigen raken op dit moment namelijk in de met publieke middelen gefinancierde bijstand. Ook zou het verplicht stellen van de zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering bijdragen aan het gelijker trekken van de bescherming van werknemers en van zelfstandigen. Ten slotte zouden verzekeraars bepaalde ondernemers (met bijvoorbeeld een risicovol beroep) zo niet meer kunnen uitsluiten.

De verplichte AOV in de praktijk

De verplichte AOV zal sowieso gelden voor ondernemers, zzp’ers, freelancers, beroepsbeoefenaars en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel. Het UWV wordt de uitvoerder van de verplichte AOV. De dekking van de verzekering is 70% van het laatst verdiende loon met een maximum van €1.650,- per maand.

Ook zal er een wachttijd (eigen risicoperiode) van een jaar gelden. De premie zal naar verwachting zo’n 8% van het totale inkomen bedragen. De maximale premie zal dan rond de €220,- per maand zijn. Ten slotte zal de premie aftrekbaar zijn van de belasting.

Letselschade en schade door arbeidsongeschiktheid

Als u als zelfstandige letselschade oploopt door toedoen van een ander, kunt u diegene aansprakelijk stellen voor alle door u geleden schade. U kunt dan schadevergoeding vorderen als de aansprakelijkheid erkend is. Het inkomen dat u door het toedoen bent misgelopen en zult mislopen kan onder andere onder deze schade vallen.

Naast dat u recht heeft op deze schadevergoeding, heeft u ook recht op uw AOV-uitkering.

AOV niet langer vrijwillig

Op dit moment wordt er rekening gehouden met het feit dat een AOV vrijwillig is. Hierdoor is het in mindering brengen van de AOV-uitkering bij een schadeverzekering (een verzekering met als doel de schade te vergoeden) redelijk en bij een sommenverzekering (een verzekering met als doel een van tevoren afgesproken bedrag te vergoeden) niet.

Dit wordt wellicht anders als de verplichte AOV in werking treedt: het afsluiten van een sommenverzekering – in dit geval de AOV – is dan immers niet meer vrijwillig.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.