Een ongeluk kan niet alleen ingrijpende gevolgen hebben voor iemands fysieke gesteldheid, maar ook voor iemands toekomstige financiële zekerheid. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer (deels) arbeidsongeschikt raakt en niet meer in staat is om het werk te verrichten dat hij of zij voor het ongeluk deed. Dit resulteert dan in een tijdelijk of blijvend verlies aan inkomen. Hierdoor kunnen meerdere schadeposten ontstaan.

Enkele belangrijke inkomensgerelateerde schadeposten zullen hieronder worden toegelicht.

1. Verlies aan verdienvermogen

Het verlies aan verdienvermogen wordt in een aantal stappen berekend. Net als bij andere schadeposten wordt er gekeken naar de hypothetische situatie zonder ongeval en wordt deze vergeleken met de feitelijke situatie na het ongeval. Zo ook bij het verlies aan verdienvermogen.

Er wordt in dit geval gekeken naar de hoeveelheid werk die u had kunnen verrichten in de situatie zonder ongeval. Daarmee wordt dus ook gekeken naar hoeveel u had kunnen verdienen. Dit wordt dan uitgezet tegen de situatie waarin u nu zit en doorgetrokken tot aan de gemiddelde pensioenleeftijd. Het is in principe aan het slachtoffer om aan te tonen welk inkomen hij gehad zou hebben zonder ongeval.

De mate van arbeidsongeschiktheid, dus de hoeveelheid en het soort werk dat u nog zou kunnen verrichten, wordt door medische experts beoordeeld. Er wordt dan met behulp van medisch onderzoek vastgesteld wat de aard en de ernst van het letsel is, wat de daaruit voortvloeiende beperkingen zijn en hoe deze beperkingen zich vertalen in het soort en de hoeveelheid verrichtbare arbeid. Er wordt onderzocht wat de huidige beperkingen zijn, alsmede wat al dan niet blijvende beperkingen in de toekomst zullen zijn.

Lees ook: Toekomstige schade afwikkelen: hoe gaat het in zijn werk?

2. Carrièreontwikkeling

Ook wordt er bij langdurige arbeidsongeschiktheid gekeken naar carrièreontwikkeling. Er wordt onderzocht hoe uw inkomen of uw arbeidskansen zich in een hypothetisch situatie zouden hebben ontwikkeld. Mogelijk kan aannemelijk worden gemaakt dat er een bepaalde carrièrestap zou worden gemaakt, een promotie zou worden verkregen, of dat periodieke loonsverhogingen reëel zijn.

Een arbeidsdeskundige kan helpen om een hypothetische toekomstsituatie in kaart te brengen. Als er veel onduidelijkheid of onzekerheid omtrent uw carrièreontwikkeling bestaat, dan kan de rechter ook een schatting maken.

3. Pensioenschade

Een derde mogelijke schadepost is pensioenschade. Wanneer u door een ongeval niet meer kan werken, of noodgedwongen ander werk zal moeten gaan doen, zult u minder verdienen. Dat zal dan ook invloed hebben op uw pensioenopbouw die daaraan gekoppeld is. Ook deze pensioenschade komt voor vergoeding in aanmerking.

Ook bij pensioenschade is het belangrijk om goed in kaart te brengen hoe uw carrière er waarschijnlijk had uitgezien in de situatie zonder ongeval en hoe uw carrière er vanaf heden uit zal gaan zien. Op basis daarvan kan het verlies aan pensioenopbouw worden berekend.

4. Zwart werken

Ook inkomstenverlies door zwart werken komt voor schadevergoeding in aanmerking. Het slachtoffer dient namelijk zoveel mogelijk in de financiële toestand te worden gebracht als waarin hij zich zou hebben bevonden als het ongeval zich niet had voorgedaan. Dit beginsel van het schadevergoedingsrecht brengt evengoed met zich mee dat ook verlies van ‘zwart’ verdiend inkomen gecompenseerd moet worden.

Hieraan zijn wel de eisen verbonden dat het zwarte inkomen op regelmatige basis verdiend werd en dat het aantoonbare inkomsten waren. Met name deze laatste eis kan vergoeding lastig maken: vaak wordt geld contant uitbetaald en over inkomen uit zwart werk wordt geen (eenvoudig aantoonbare) loonbelasting betaald.

5. Verhoogde economische kwetsbaarheid

Wat ook onder het verlies aan verdienvermogen geschaard kan worden, is een door het ongeval ontstane verhoogde economische kwetsbaarheid. Hiervan is sprake indien in de toekomst door een economisch feit een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’, door de ontstane beperkte mogelijkheden. Denk bij een ‘economisch feit’ bijvoorbeeld aan een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement.

Wanneer een letselzaak wordt afgerond en het slachtoffer de schadevergoeding uitgekeerd krijgt, kan er een ‘voorbehoud’ voor verhoogte economische kwetsbaarheid worden opgenomen. Dit betekent dat wanneer een economisch feit zich in de toekomst voordoet, er alsnog een schadevergoeding voor de langere werkloosheidsduur kan worden uitgekeerd.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Zoals blijkt uit de bovenstaande informatie, is er al gauw sprake van verschillende schadeposten. Dit gaat vaak gepaard met complexe berekeningen.

Wilt u zich van de maximale schadevergoeding verzekeren, dan is het verstandig om hiervoor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze kan u helpen met het in kaart brengen van al uw schadeposten en met het afhandelen van uw letselschadeproces.

De advocaten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht hebben jarenlange expertise in het bijstaan van cliënten met grote financiële schades. Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat, of heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.