Veel mensen die een zwaar ongeluk meemaken, zijn daardoor lang uit de running op hun werk. Gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid geniet de werknemer veel bescherming. Loon wordt door de werkgever doorbetaald en de arbeidsovereenkomst mag in beginsel niet worden opgezegd.

Wanneer de twee jaar zijn verstreken, hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen en mag deze de arbeidsovereenkomst opzeggen. Toch gebeurt dit vaak niet, omdat de werknemer dan recht heeft op een transitievergoeding.

De werknemer kan na deze tweejarige periode de werkgever verzoeken om de overeenkomst op te zeggen met aanspraak op een transitievergoeding. De afgelopen jaren gingen werkgevers vaker niet op dit verzoek in. Uiteindelijk is de vraag bij de Hoge Raad neergelegd.

Wanneer opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid uitblijft, ontstaat er een slapend dienstverband.

Hoge Raad beslist: slecht werkgeverschap

De Hoge Raad besliste op 8 november 2019 in het zogeheten Xella-arrest dat de werkgever in beginsel gehouden is om op een beëindigingsverzoek van de arbeidsongeschikte werknemer in te gaan. Doet de werkgever dit niet, om zo onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen, dan is dat in strijd met goed werkgeverschap (uit art. 7:611 BW).

Dit kan alleen anders zijn, indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand laten van de arbeidsovereenkomst. Dit belang kan echter niet zijn dat hij dan geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan wel bestaan wanneer er sprake is van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Wanneer er uitzicht is op herstel binnen 26 weken, en daardoor op re-integratie binnen het bedrijf waar de werknemer werkzaam is, dan mag de werkgever de overeenkomst in stand laten.

Transitievergoeding in letselschadezaak

Vaak zit een werknemer in de situatie dat hij de bedongen arbeid niet meer kan verrichten. Meestal volgt dan een WIA- of WW-uitkering. Tijdens het letselschadetraject wordt verlies van arbeidsvermogen als schadevergoedingspost gevorderd. Er wordt dan bij (de verzekeraar van) de tegenpartij een vergoeding geclaimd voor het loon dat is misgelopen door toedoen van het ongeval.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, en de werknemer daardoor aanspraak maakt op een transitievergoeding, kan de tegenpartij stellen dat deze vergoeding vanuit de werkgever voldoende is voor het compenseren van de verloren arbeid. Er wordt in wettelijke termen ook wel gesproken van ‘voordeelverrekening’.

Van voordeelverrekening kan echter geen sprake zijn. Een transitievergoeding ziet, aldus de parlementaire geschiedenis en rechtspraak, op een geldelijke compensatie voor het leed dat iemand lijdt door het verlies van de baan, alsmede ter overbrugging van de periode tot aan een nieuwe baan. Deze vergoeding ziet dus op iets anders dan het niet meer kunnen verdienen wat de werknemer voor diens ongeval verdiende. Daarom kan er van verrekening geen sprake zijn.

Nieuwe passende arbeid na letselschade

Wanneer een werknemer door een ongeval ongeschikt raakt voor het werk dat hij normaal doet, kan deze mogelijk nog wel andere arbeid verrichten.

Wanneer men dan niet meer bij de huidige werkgever aan het werk kan, maar wel bij een andere, heeft men toch recht op een transitievergoeding. Ook in die situaties moet de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid instemmen met het voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met betaling van een transitievergoeding. Dit werd bepaald in een zaak van rechtbank Limburg op 26 oktober 2019.

In deze zaak werd beslist dat werknemers die voor hun huidige functie arbeidsongeschikt zijn geraakt, recht hebben op een transitievergoeding en het beëindigd krijgen van hun arbeidsovereenkomst, ook indien ze inmiddels ergens anders passende arbeid hebben gevonden die ze wel kunnen verrichten.

De werkgever betoogde in eerste instantie dat de werknemer degene was die ander werk had gevonden, en dat de werknemer dus ook degene moest zijn die de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dit verweer slaagde niet.

Recht op transitievergoeding vervalt niet

Een werknemer die letselschade oploopt en daardoor langer dan twee jaar de huidige werkzaamheden niet kan uitvoeren, kan zelfstandig op zoek naar andere, wel passende arbeid. Ook dan bestaat bij beëindiging van de huidige arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

Letselschade advocaat Utrecht

Bij Ferme Letselschade Advocaten komt arbeidsongeschiktheid en verlies van verdienvermogen geregeld ter sprake. Ook in dit deel van hun letselschadeproces worden cliënten bijgestaan door onze letselschadeadvocaten

Bij Ferme Letselschade Advocaten stellen we korte lijnen en persoonlijke begeleiding voorop. Al onze specialisten hebben jarenlange ervaring met mensen die te kampen krijgen met arbeidsongeschiktheid. Bent u op zoek naar een letselschade expert, of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.