Als u letsel oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan heeft u recht op schadevergoeding. Naast het recht op schadevergoeding, ontstaan er ook een aantal verplichtingen. Een van de belangrijkste en meest omvattende verplichtingen is de schadebeperkingsplicht.

In deze blog staan we stil bij de omvang van deze plicht, en bij de consequenties die er op staan wanneer deze plicht geschonden wordt.

Schade niet onnodig groter laten worden

Wanneer er schade ontstaat, wilt u deze natuurlijk zo snel mogelijk vergoed zien. Dit brengt wel met zich mee dat u er het nodige aan zal moeten doen om de schade te niet onnodig groter te laten worden dan hij is. Natuurlijk kan dat niet altijd, maar wanneer het wel kan, wordt dat vaak ook van u verwacht.

Wat zegt de wet over de schadebeperkingsplicht?

De schadebeperkingsplicht is gebaseerd op artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. In de volksmond wordt dit artikel ook wel aangeduid als het “eigen schuld”-artikel. Vrij verwoord zegt het artikel:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de schadevergoedingsplicht verminderd in evenredigheid met de mate waarin die omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

De consequenties

Het wetsartikel zegt eigenlijk dat indien een deel van de schade, of het voortbestaan daarvan door het slachtoffer had kunnen worden voorkomen of beperkt, het slachtoffer zelf dat deel van de schade moet dragen.

Indien nodig wordt door de rechter beslist óf er sprake is van schending van de schadebeperkingsplicht, en zo ja welk deel van de schade het slachtoffer zelf moet bekostigen.

Schadebeperkingsplicht en andere (fundamentele) rechten

In sommige gevallen kan de discussie ontstaan of de handelswijze van het slachtoffer in strijd is met de schadebeperkingsplicht, of juist een uitoefening is van een vrije keuze of een recht.

Zo kan het slachtoffer bijvoorbeeld niet gedwongen worden om een zeer risicovolle medische behandeling te ondergaan om een schadepost op te lossen. Ook kan de verzekeraar u niet verplichten om naar de gemeente te stappen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) om ondersteuning te krijgen.

Toch zijn er veel grijze gebieden op dit vlak. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit de praktijk.

1.     Schadebeperkingsplicht na hondenbeet

Een persoon wordt gebeten door een hond. Een standaard veiligheidsmaatregel die dan door het slachtoffer getroffen zou moeten worden, is langs te gaan bij de huisarts voor een prik tegen het oplopen van rabiës. In de onderstaande zaak werd die maatregel niet getroffen, als gevolg waarvan de gebeten persoon aan rabiës kwam te overlijden.

Door de rechter geconcludeerd dat er in strijd is gehandeld met de schadebeperkingsplicht, waardoor er sprake was van 65% eigen schuld.

2.     Schadebeperkingsplicht bij weigeren passende arbeid

Een werknemer lijdt door een ongeval aan rugklachten, waardoor hij zijn gebruikelijke werkzaamheden niet kan verrichten. De werkgever biedt hem andere, rugklachten-besparende en dus passende arbeid aan ten behoeve van de re-integratie. Een arts van de Sociale Verzekeringsbank heeft de werknemer hiertoe in staat geacht.

De werknemer weigert deze andere werkzaamheden echter te verrichten en te kijken naar wat voor werkzaamheden hij wél zou kunnen uitvoeren, en vordert van de werkgever compensatie voor het verlies aan arbeidsinkomsten.

De rechter acht de werkgever niet verplicht om dit te doen, omdat de werknemer in strijd handelde met de plicht om de schade zo veel mogelijk te beperken.

3.     Onterecht beroep op schadebeperkingsplicht na weigeren hersteloperatie

Na een fout uitgevoerde medische ingreep is, om schade in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken en om de huidige schade te herstellen, een hersteloperatie nodig. Het ziekenhuis stelt dat er sprake is van de schadebeperkingsplicht, omdat het slachtoffer deze hersteloperatie niet wil ondergaan.

Over chirurgische ingrepen om schade te beperken zegt het Gerechtshof Arnhem:

In aanmerking genomen dat iedere operatieve ingreep een inbreuk op de lichamelijke integriteit van de betrokken persoon met zich brengt en aan iedere operatie in meer of mindere mate een risico is verbonden, moet aan het slachtoffer een aanmerkelijke ruimte worden gelaten zonder verlies van recht op schadevergoeding de mogelijke consequenties van een dergelijke ingreep af te wegen tegen het voortduren van zijn/haar klachten.

Nu het slachtoffer geen zekerheid kon worden gegeven over de mate van waarschijnlijkheid dat de operatie tot herstel of tot verbetering van haar klachten zou leiden, terwijl het risico van complicaties niet kon worden uitgesloten, kon en mocht zij in redelijkheid besluiten geen hersteloperatie te ondergaan. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat het slachtoffer naar haar zeggen, gelet op haar ervaringen met medische ingrepen, het vertrouwen daarin heeft verloren.

Schakel altijd een letselschadeadvocaat in

Zoals u misschien al opmaakt uit deze blog, kunnen verzekeraars al snel een bepaald handelen of nalaten van het slachtoffer zien als aanleiding om een discussie over de vergoeding te voeren. Schakel daarom altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in wanneer u een ongeluk overkomt.

Bij Ferme Letselschade Advocaten zorgen we niet alleen voor de aansprakelijkstelling. Wij voeren alle discussies die nodig zijn, en denken bovendien met u mee over wat voor u de juiste begeleiding is. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.