Het is mogelijk om voor eventuele arbeidsongeschiktheid ten gevolge van letselschade een verzekering af te sluiten. In het geval u niet of gedeeltelijk niet meer in staat bent om te werken, vergoedt uw verzekeraar dan uw misgelopen inkomsten, onder de voorwaarden die u met uw verzekeraar vooraf heeft vastgesteld.

Er zijn twee soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: de schadeverzekering en de sommenverzekering. In deze blog wordt het verschil tussen deze twee kort aangestipt en wordt ingegaan op een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 8 november 2021, waarin de rechter gezichtspunten geeft hoe de twee in de praktijk van elkaar kunnen worden onderscheiden.

De sommen- en de schadeverzekering

Bij een sommenverzekering keert de verzekeraar bij schade een vooraf afgesproken bedrag uit. Dit bedrag is dus onafhankelijk van de daadwerkelijke schade die op dat moment geleden is. Met een schadeverzekering wordt wel indirect het vermogen beschermd, in de zin dat de verzekering de daadwerkelijk geleden schade uitkeert, afhankelijk van wat tussen de verzekerde en verzekeraar is afgesproken.

Voor een uitgebreide uitleg over wat een schade- en sommenverzekering precies zijn, lees ons blog ‘letsel en verzekeringen: de aov’.

De zaak in kwestie

In de zaak van de Rechtbank Gelderland van 8 november 2021 staat onder meer de vraag centraal of er bij de verzekerde sprake is van een schadeverzekering of een sommenverzekering. Een antwoord op deze vraag is van belang in het kader van de verrekening bij letselschade en het voordeel dat bestaat uit een verzekeringsuitkering.

De rechter geeft in de beoordeling een aantal gezichtspunten aan de hand waarvan kan worden bepaald of een verzekering kan worden aangemerkt als een schade- of een sommenverzekering.

1.     De hoogte van het inkomen

Ten eerste oordeelt de rechtbank dat er moet worden gekeken naar of de hoogte van het inkomen een rol speelt bij de vaststelling van de uitkering. Dit duidt op een schadeverzekering. Immers, wanneer het uit te keren bedrag afhankelijk is van het inkomen van de verzekerde, betekent het dat het niet gaat om een vooraf afgesproken bedrag en het dus geen sommenverzekering betreft.

Echter, in deze zaak wordt door de arts en een deskundige vastgesteld wat de verzekerde nog wél aan werkzaamheden zou kunnen verrichten, hetgeen invloed heeft op het uit te keren bedrag. Dit duidt dan volgens de rechtbank weer op een sommenverzekering, nu het uit te keren bedrag dus niet afhankelijk is van de daadwerkelijke schade, maar van hetgeen de verzekerde nog in staat is om aan werkzaamheden te verrichten.

2.     Het inkomen dat de arbeidsongeschikte nog kan verdienen

Dat het inkomen dat de verzekerde nog kan verdienen een rol speelt bij het vaststellen van de hoogte van de verzekering, duidt er volgens de Rechtbank op dat er sprake is van een schadeverzekering.

Conclusie van de rechtbank

De rechtbank concludeert uiteindelijk dat er in deze zaak sprake is van een mengvorm. De verzekering heeft elementen van beide. De verzekering in kwestie is dus noch een sommen- noch een schadeverzekering en heeft een gemengd karakter. De rechtbank acht dit van belang bij de vraag of er verrekend kan worden in deze zaak. Of dit het geval is, hangt in dit geval volgens de Rechtbank ook nog af van andere factoren.

Advies van een ervaren letselschadeadvocaat

Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd of- en op welke manier u verzekerd bent? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.