Bij de afhandeling van een letselschadedossier wordt ook gekeken naar de post ‘economische kwetsbaarheid’. Over de precieze invulling en over de omvang van de economische kwetsbaarheid bestaat verschil van inzicht. De Letselschade Raad (de Raad) heeft daarom een definitie aangeboden van verhoogde economische kwetsbaarheid.

Wat is verhoogde economische kwetsbaarheid?

Alle deelnemers op de arbeidsmarkt lopen de kans om werkloos te raken door een faillissement of een reorganisatie. Maar slachtoffers die letsel hebben opgelopen, kunnen bijvoorbeeld niet meer alle werkzaamheden uitvoeren die zij daarvoor deden en hebben aangepaste werkzaamheden gekregen.

Dit betekent dat deze slachtoffers meer moeite kunnen hebben met het vinden van een nieuwe baan dan andere werkzoekenden. Hierdoor kan het langer duren voordat zij een nieuwe baan hebben gevonden. Dit is schade als gevolg van verhoogde economische kwetsbaarheid, en voor die schade moeten de slachtoffers worden gecompenseerd.

De Letselschade Raad definieert verhoogde economische kwetsbaarheid daarom als volgt:

“Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.”

Vaststellen van economische kwetsbaarheid

Het gaat dus om de vraag of de carrièrekansen van het slachtoffer door de gevolgen van het ongeluk zijn verminderd.

Om vast te stellen of er sprake is van verhoogde economische kwetsbaarheid, kan er om een onderzoek worden gevraagd van een arbeidsdeskundige of een medisch deskundige.

Berekening van de schadepost

De schadepost wordt berekend door twee situaties te vergelijken:

  1. De situatie waarin het slachtoffer nu zit.
  2. De situatie waarin het slachtoffer had gezeten als het ongeluk nooit was gebeurd.

Voor deze laatste situatie wordt vaak gekeken naar de belastingaangifte of de salarisstroken van het slachtoffer. Ook kan er worden gekeken naar het promotiebeleid van de werkgever. Er worden dan ook al andere factoren meegerekend die in de toekomst relevant zijn, zoals bijvoorbeeld de inflatie, een loonsverhoging of een naderend pensioen.

Het is vaak lastig om de hoogte van de schade die het slachtoffer leidt door economische kwetsbaarheid precies vast te stellen. In die zaken wordt daarom uiteindelijk een bedrag geschat.

Vorderen van de schade door economische kwetsbaarheid

Er zijn twee manieren waarop economische kwetsbaarheid kan worden gevorderd.

1. Voorbehoud

Er kan ten eerste worden gekozen voor een ‘voorbehoud’. Dit betekent dat, ondanks dat de schade als is afgewikkeld, het slachtoffer zich alsnog bij de aansprakelijke partij kan melden. Het slachtoffer meldt zich dan voor de schade die hij heeft opgelopen omdat hij er langer over heeft gedaan om een nieuwe baan te vinden, dan wanneer hij geen ongeval had gehad.

2. Afkoop

Ten tweede kan er worden gekozen voor een ‘afkoop’. Er wordt een bedrag berekend waarbij de kansen op reorganisatie of ontslag worden meegewogen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het inkomensniveau, de leeftijd, het soort letsel en hoe ernstig de beperkingen van het slachtoffer zijn. Op welk bedrag de schadepost uitkomt, is dus per geval verschillend.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bronnen: De Letselschaderaad, Groene Serie