In de laatste week van november 2020 presenteerde De Letselschade Raad (DLR) een nieuwe leidraad voor de afwikkeling van letselschadezaken waarin beroepsziekten centraal staan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had hierom gevraagd, omdat in de praktijk de afhandeling van beroepsziekteclaims nog niet soepel genoeg verloopt.

Het doel van deze nieuwe gedragscode is dan ook om te zorgen voor betere samenwerking en stroomlijning tussen partijen die bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

Wat is een beroepsziekte?

Wanneer een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden regelmatig in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, en daarbij niet voldoende beschermd wordt tegen de schadelijke werking op het lichaam ervan, dan kan de werknemer daarvan erg ziek worden. Men spreekt dan van een beroepsziekte.

Werkgever dient werknemer te beschermen

Gesteld kan worden dat wanneer de werkgever aan de werknemer onvoldoende bescherming biedt tegen de schadelijke werking van de stoffen waarmee gewerkt wordt, deze tekort schiet in zijn verplichting (art. 7:658 BW). Stoffen als asbest en Chroom-6 zorgden al voor een tal van claims op basis van werkgeversaansprakelijkheid.

Veel beroepsziekten, zo niet de meeste, ontwikkelen zich echter pas in de loop der jaren nadat de risicovolle werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht. In die periode kan veel gebeuren. De arbeidsomstandigheden bij de werkgever kunnen bijvoorbeeld over de jaren heen gewijzigd zijn (wellicht door nieuwe inzichten), of het slachtoffer is wellicht bij andere werkgevers gaan werken.

Complexe en langdurige letselschadezaken

Letselschadezaken over beroepsziekten zijn vaak van lange duur en leiden veelal tot complexe procedures waarin vooral de bewijslast op de voorgrond staat. In beginsel moet de het slachtoffer bewijzen dat de gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door het werken onder bepaalde omstandigheden die hebben kunnen leiden tot de geleden letselschade.

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor ingeschakelde professionals. Die moeten onderzoeken hoe langdurig en hoeveel de werknemer is blootgesteld aan de schadelijke stof, hoezeer de geleden letselschade van de werknemer het directe gevolg is van deze blootstelling en nog een tal van andere factoren. De bevindingen van de deskundigen leiden vervolgens lang niet altijd tot conclusies waar zowel het slachtoffer als de werkgever zich in kunnen vinden.

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

De leidraad zal gaan dienen als gedragscode voor alle professionele betrokken partijen. Er wordt gestreefd naar verbetering en versnelde afhandeling van beroepsziektezaken door deskundigen zoveel mogelijk te laten samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen naar elkaar toe en kan alleen tot stand komen indien er sprake is van helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. De nieuwe leidraad zal een stappenplan bieden waarmee de deskundigen efficiënt tot samenwerking kunnen komen.

De formulering van staatssecretaris Van ’t Wout vat de werking van de nieuwe leidraad mooi samen:

“De leidraad biedt nuttige en concrete handvatten om binnen de huidige wet stapsgewijs de aansprakelijkheid te onderzoeken en te beoordelen. De uitgangspunten van de leidraad zij volgens mij precies wat we nodig hebben: openheid en vertrouwen. De leidraad gaat over alle beroepsziekten. Hier zullen betrokken partijen veel aan hebben en ik hoop en verwacht dat dat ook in de praktijk veel effect gaat hebben.”

De Letselschade Raad heeft inmiddels in overleg en in samenwerking met relevante partijen in de letselschadebranche (schade-experts, advocaten, medisch adviseurs etc.) een definitieve tekst voor de leidraad opgesteld.

Bij de afhandeling van beroepsziektezaken is er nu nog vaak sprake van hoge kosten van deskundigenonderzoeken, van langdurige processen en van belasting van het slachtoffer. Dit zijn factoren die wellicht bij de invoering van de LAB allemaal wezenlijk veranderen.

De leidraad lijkt kansen te bieden op al deze aspecten van het letselschadetraject: de snelheid van afhandeling, kostenbesparing en een verhoging van de acceptatie van de uitkomsten van onderzoeken. Kortom: een belangrijke ontwikkeling waar alle partijen baat bij hebben.[1]

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van slachtoffers in letselschadezaken. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.

[1] Bron: deletselschaderaad.nl