Veel rechtsbijstandverzekeringen schakelen eigen juristen en advocaten in bij een ongeval. Maar wist u dat u het recht heeft om een eigen advocaat te kiezen? In dat geval kan de rechtsbijstandverzekering beslissen de zaak uit te besteden.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het moment waarop dit kan. Voor u is het belangrijk om te weten wanneer uw verzekeraar u dekt bij een beroep op een specialiseerde (letselschade) advocaat.

Het Europees Hof van Justitie heeft hierover recent een nieuwe uitspraak gedaan.

Recht op vrije advocaatkeuze

Al jaren is er discussie over de uitleg van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. Op grond van de vrije advocaatkeuze kunt u uw eigen advocaat of jurist inschakelen bij een juridische procedure. U kunt hierbij de voorkeur geven aan een gespecialiseerde advocaat of een jurist met specifieke ervaring met uw situatie. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is de verzekeraar verplicht de kosten van deze advocaat te vergoeden.

Analyse van jurisprudentie

De discussie draait om de vraag vanaf welk moment een rechtsbijstandverzekering de kosten voor het inschakelen van een advocaat dekt.

Er zijn meerdere vragen hierover voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Het Europees Hof verruimde het recht eerder in 2013 en 2016.

  • In 2013 werd besloten dat dit recht ook geldt wanneer er geen verplichte procesvertegenwoordiging is.
  • In 2016 oordeelde het Europees Hof dat het recht ook geldt bij een procedure van een instantie als het UWV of bezwaarprocedure bij een overheidsorgaan. Het hoeft dus niet per definitie te gaan om een rechterlijke procedure bij een rechtbank. 

Het Europese Hof heeft in 2020 opnieuw een uitspraak gedaan waarin het recht op vrije advocaatkeuze verder wordt opgerekt.

De prejudiciële vraag die gesteld werd, luidde:

Dient het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in artikel 201, lid 1, a), van [richtlijn 2009/138] zo te worden uitgelegd dat daaronder de buitengerechtelijke en de gerechtelijke bemiddelingsprocedure, zoals geregeld in de artikelen 1723/1 tot 1737 van het [Gerechtelijk Wetboek], zijn begrepen? 

Het Europees Hof heeft deze vraag op 14 mei 2020 bevestigend beantwoord. Dat betekent dat het recht op vrije advocaatkeuze geldt voor zowel de gerechtelijke procedure als de fase daarvoor.

Dat betekent dat u nog eerder uw eigen advocaat of jurist kunt kiezen, onder dekking van uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

Wat is er precies veranderd?

U heeft het recht om uw eigen advocaat te kiezen wanneer u in een situatie komt die tot een gerechtelijke fase kan leiden.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een geschil ontstaat. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat een rechtsbijstandsverzekerde al vanaf dat moment een gespecialiseerde advocaat zou kunnen inschakelen. De verzekeraar is ook dan verplicht dit te vergoeden aan de verzekerde. 

Het blijft de vraag hoe de rechtsbijstandsverzekeraars dit precies gaan uitwerken in hun voorwaarden. Voor alsnog zijn wij positief over deze ontwikkelingen. Hiermee is het voor u eerder in het proces mogelijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Vrijblijvende intake

Bij het vermoeden dat uw geschil kan uitlopen op een gerechtelijke procedure, kunt u direct een beroep op ons doen. De ervaren advocaten van Ferme Letselschade advocaten staan u graag bij.

U kunt gemakkelijk contact opnemen met Ferme Letselschade Advocaten voor een vrijblijvende intake.