Om het aantal coronabesmettingen te beperken, geldt sinds een geruime tijd het thuiswerkadvies. De overheid verplicht werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken, om reisbewegingen en contactmomenten te beperken.

Ook buiten coronamaatregelen om is het aantal thuiswerkers de afgelopen jaren gestegen. Daarmee ontstaat ook vaker de vraag: wie is verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Is dat de werknemer of toch ook de werkgever?

Regelgeving omtrent thuiswerkplek

In artikel 1:47 lid 2 Arbobesluit staat het volgende:

Indien de werknemer plaatsonafhankelijke arbeid verricht in de eigen woning, dan wordt door de werkgever, tenzij de werknemer daar reeds uit eigen hoofde over beschikt, een werkplek als bedoeld in artikel 5.4 en 5.12 ter beschikking gesteld.

De werkgever moet er op basis van de Arbowetgeving voor zorgen dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Als dit niet het geval is, moet de werkgever ervoor zorgen dat de juiste arbeidsmiddelen (zoals een ergonomische stoel of bureau) ter beschikking worden gesteld aan de werknemer.

Als een werkgever zich niet aan de Arbowetgeving houdt, dan riskeert de werkgever aansprakelijkheid op basis van artikel 7:658 BW:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Voorbeeld: werkgever aansprakelijk voor goede thuiswerkplek

In ons eerdere blog ‘Werkgever ook buiten werkvloer aansprakelijk?’ is al stilgestaan bij een uitspraak van het Hof Amsterdam van 7 september 2006. In die uitspraak werd door het Hof geconcludeerd dat de werkgever de zorgplicht van artikel 7:658 BW had geschonden door niet te zorgen voor een ergonomische thuiswerkplek.

De werkneemster werkte namelijk niet aan een verstelbaar bureau en de werkgever had nagelaten om een behoorlijke instructie te geven met betrekking tot de risico’s van het beeldschermwerk. Uiteindelijk werd de werkgever door het Hof aansprakelijk gesteld voor de schade die de werkneemster ten gevolge van de thuiswerkplek had geleden. De werkneemster had immers ernstige RSI-klachten ontwikkeld. 

Grens van aansprakelijkheid

De vraag is wel hoever de zorgplicht van de werkgever reikt. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld struikelen over rondslingerend speelgoed of over een loshangende kabel in de woning. Kan een werkgever dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daardoor ontstaat?

Het is voor de werkgever vaak niet mogelijk om maatregelen te treffen ter voorkoming van een val over speelgoed of een loshangende kabel. De werkgever kan dan ook niet voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk worden gesteld. Dat is anders indien de schade is ontstaan doordat geen ergonomische stoel of bureau is geleverd. Deze arbeidsmiddelen kunnen uiteraard wel door de werkgever worden geleverd en het nalaten daarvan kan werkgeversaansprakelijkheid opleveren.

Advies voor werkgever

Om te voldoen aan de zorgplicht van artikel 7:658 BW en werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen, is het aldus van belang dat de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer alle materialen in huis heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast is het van belang om voorlichting en instructies te geven over de inrichting van de thuiswerkplek en over de risico’s van het niet-naleven van de instructies. Ook kan een werkgever de thuiswerkplek laten controleren door een Arbodeskundige.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u ten gevolge van het thuiswerken schade geleden en wilt u deze schade verhalen op uw werkgever? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De letselschadeadvocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.