Met de afkorting WAM wordt gedoeld op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op basis van de WAM moet een autobezitter verplicht een autoverzekering afsluiten. Na het afsluiten van een dergelijke verzekering is een autobezitter verzekerd tegen de schade die de verzekerde met de auto veroorzaakt aan een ander voertuig of een persoon.

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 juli 2021 stond echter de vraag centraal of de WAM-verzekeraar ook de schade dekt ten gevolge van een opzettelijke aanrijding.

Feiten

Op 10 augustus 2012 is tussen de bestuurder (en tevens huurder) van een personenauto en drie andere personen ruzie ontstaan. De huurder is uiteindelijk uit de auto gestapt en op enig moment – wegens bedreiging en geweld – rennend op de vlucht geslagen. Een ander is toen in de huurauto gestapt en heeft de huurder van de auto aangereden. Ten gevolge van het ongeval heeft de huurder ernstig letsel opgelopen.

Vraag

Ten tijde van het ongeval was de auto onder de WAM verzekerd bij Amlin. In deze zaak stond echter de vraag centraal of de WAM-verzekeraar aansprakelijk was voor de met de auto veroorzaakte schade.

Deelneming aan het verkeer

Als sprake is van een ongeval en dat ongeval kan worden aangemerkt als de verwezenlijking van het risico dat is verbonden aan de deelneming aan het verkeer van voertuigen, dan moet de aansprakelijkheid voor dat ongeval worden gedekt door de verzekering, aldus de Europese WAM-richtlijn. Onder deelneming aan het verkeer wordt verstaan elk gebruik van het motorrijtuig dat overeenstemt met de gebruikelijke functie ervan. Telkens als het voertuig als een vervoermiddel wordt gebruikt, is sprake van deelneming aan het verkeer, zo blijkt uit Europese jurisprudentie.

Als voertuigen naast vervoermiddel ook een andere functie hebben (zoals die van werktuig) dan speelt de vraag of het voertuig ten tijde van het ongeval gebruikt werd als werktuig of op een wijze die overeenstemt met de gebruikelijke functie van dat voertuig. In het onderhavige geval is geen sprake van zo´n bijzonderheid. Het ongeval heeft immers op de openbare weg plaatsgevonden en het ongevalsvoertuig is een personenauto die geen andere functie heeft dan te dienen als vervoermiddel.

Wat wel bijzonder is, is dat een ander dan de huurder in de auto is gestapt met het primaire doel om de huurder te achtervolgen en aan te rijden. Dat maakt volgens de rechtbank echter niet dat de auto op een andere wijze is gebruikt dan op een wijze die overeenstemt met de gebruikelijke functie van de auto. Bestuurders van motorrijtuigen kunnen immers agressief rijgedrag vertonen waarbij willens en wetens wordt geprobeerd anderen dood te rijden, letsel toe te brengen of tenminste het risico op de koop toe wordt genomen dat anderen letsel wordt toegebracht met hun auto. Daarmee blijven zij echter bestuurders die hun auto gebruiken als vervoermiddel waarmee ze aan het verkeer deelnemen.

Het vorengaande betekent dat het ongevalsvoertuig is gebruikt in overeenstemming met de gebruikelijke functie daarvan en dat daarmee sprake is van deelneming aan het verkeer. Artikel 3 WAM (waarin staat dat de aansprakelijkheidsverzekering dekking moet bieden voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven) is van toepassing en er is in onderhavig geval aldus sprake van onder de WAM gedekte schade.

Diefstaluitsluiting

Hoewel het voorgaande tot de conclusie leidt dat de WAM-verzekeraar schadevergoeding moet uitkeren, blijkt uit artikel 25 lid 1 sub c WAM dat een WAM-verzekeraar geen dekking hoeft te bieden voor schade die is veroorzaakt met een gestolen motorrijtuig. Deze uitsluitingsgrond gaat echter niet op indien de diefstal het gevolg is van onzorgvuldigheid door de huurder van de personenauto.

Volgens de rechtbank is in deze zaak geen sprake van onzorgvuldigheid. De huurder heeft de auto niet vanaf het begin af aan onbeheerd en rijklaar achtergelaten. Redelijkerwijs was niet voorzienbaar toen hij uit de auto stapte, dat hij zijn auto overhaast (wegens bedreiging en geweld) zou moeten verlaten en dat hij daarmee achtervolgd en aangereden zou kunnen worden.

Omdat geen sprake is van onzorgvuldigheid aan de zijde van de huurder, is sprake van diefstal waarvoor de WAM-verzekeraar niet aansprakelijk is. Daarom kan de huurder voor de schadevergoeding terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen schuld

Volgens de rechtbank kan door het Waarborgfonds Motorverkeer geen beroep worden gedaan op de eigen schuld van de huurder (artikel 6:101 BW). Een van de aanvallers gebruikte een mes jegens de huurder en de huurder werd omsloten door de aanvallers. Onder die omstandigheden kan het de huurder niet verweten worden dat hij de auto heeft verlaten om zichzelf rennend in veiligheid te brengen, ook al bood hij daarmee zijn belagers de kans in die auto te stappen en hem zelfs daarmee te achtervolgen en aan te rijden. De schade die de huurder door het ongeval heeft geleden moet volgens de rechtbank door het Waarborgfonds vergoed worden.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een (verkeers)ongeval en heeft u ten gevolge daarvan schade geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De ervaren en gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt dan gerust contact met ons op.