Als slachtoffers hun letselschade vergoed willen krijgen, moeten ze aan de verzekeraar kunnen aantonen dat welke schade ze door het ongeval hebben geleden.

In bepaalde gevallen kan dit met een bonnetje, zoals wanneer er steunkousen of een medisch bed moesten worden aangeschaft.

In andere gevallen ligt het moeilijker: er moeten bijvoorbeeld medische rapporten komen van medisch adviseurs waaruit blijkt dat er blijvende schade aan een kniegewricht is ontstaan door het ongeval.

De schadebehandelaar van de verzekeraar

De verzekeraar heeft iemand die namens hem naar de zaak van het slachtoffer kijkt en bepaalt of en hoeveel schadevergoeding wordt uitgekeerd (de schadebehandelaar). De schadebehandelaar heeft hiervoor verschillende gegevens nodig en zal die bij (de belangenbehartiger van) het slachtoffer opvragen.

Als er medische onderzoeken worden gedaan, kan de schadebehandelaar meebeslissen over welke expert het onderzoek gaat uitvoeren. Maar de schadebehandelaar is niet aanwezig als het onderzoek wordt uitgevoerd.

Medische expertise

De verzekeraar en (de belangenbehartiger van) het slachtoffer kunnen samen een onafhankelijk medisch expert benoemen die het letsel van het slachtoffer onderzoekt. De medisch expert stelt aan de hand van zijn onderzoeksresultaten een medische expertise (een medisch rapport) op.

Dit medisch rapport wordt doorgestuurd naar

  1. de medisch adviseur van het slachtoffer en
  2. de medisch adviseur van de verzekeraar.

Het slachtoffer kan het medisch rapport ook zelf inzien.

De schadebehandelaar van de verzekeraar krijgt het rapport dus niet opgestuurd en kan het ook niet zelf inzien.

De vraag die speelt in letselschadezaken is of schadebehandelaar van de verzekeraar ook het eindrapport en de vorige versies daarvan moet kunnen inzien.

  • Voor de schadebehandelaar kan de onafhankelijke medische expertise informatie bevatten waar hij meer over wil weten, dus voor hem is het handig als hij het rapport kan inzien.
  • Voor slachtoffers zijn er juist redenen om niet te willen dat de schadebehandelaar het rapport mag zien, bijvoorbeeld omdat er veel intieme informatie in staat.
  • De advocaat van het slachtoffer kan ook redenen hebben om niet het rapport ter beschikking te stellen van de schadebehandelaar, bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de juridische onderbouwing moeilijker maakt.

Er zijn dus veel (tegengestelde) belangen.

Mag de schadebehandelaar het rapport inzien?

Er is niet in de wet geregeld dat de schadebehandelaar het rapport en vorige versies daarvan mag inzien. Dat mag alleen de medisch adviseur van de verzekeraar.

De reden hiervoor is dat het medische rapport valt onder het medisch beroepsgeheim. Het is alleen aan het slachtoffer om te bepalen wie hij toegang tot de medische informatie geeft. Het slachtoffer mag ervoor kiezen om zich te beroepen op het blokkeringsrecht. De medisch adviseur kan tuchtrechtelijk worden aangeklaagd als hij deze informatie deelt terwijl hij dat niet mag. De medisch adviseur zal het rapport daarom niet snel doorsturen aan de schadebehandelaar.

Omdat de schadebehandelaar het rapport niet mag inzien, mag de medisch adviseur van de verzekeraar het rapport dus niet doorsturen aan de schadebehandelaar. De schadebehandelaar kan dit rapport dus ook niet zomaar in een procedure inbrengen als hij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van het slachtoffer. De enige manier waarop de schadebehandelaar wel inzage kan krijgen, is bij het instellen van een voorlopig deskundigenbericht.

Ondanks dat het niet in de wet is geregeld, heeft de Hoge Raad in het Patiëntenkaart-arrest bepaald dat als het slachtoffer zich niet op zijn blokkeringsrecht beroept, de schadebehandelaar het rapport wel mag inzien. In de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt ook gesteld dat het de relevante medische informatie uit het rapport wel door de schadebehandelaar mag worden ingezien.

Het is nog onduidelijk hoe dit zich precies zal ontwikkelen, omdat verschillende experts verschillende meningen hebben over of de schadebehandelaar het medisch rapport mag inzien. Voor de partijen in het proces spelen diverse belangen mee, die op verschillende punten tegenover elkaar staan.

Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over of de schadebehandelaar wel of geen inzage krijgt in de medische expertise, zal er altijd enige informatie door het slachtoffer worden gedeeld, omdat dit nodig is voor het bewijzen van de letselschade die door het ongeval is ontstaan. Vaak ontstaat hier een discussie tussen de schadebehandelaar en het slachtoffer over welke informatie nodig en relevant is voor het beoordelen van de schade.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.