Wanneer iemand letselschade lijdt, is het vaak onvermijdelijk dat er een deskundigenonderzoek plaatsvindt. Een arts onderzoekt dan het slachtoffer.

Bij het deskundigenonderzoek horen ook een aantal rechten en waarborgen. Het blokkeringsrecht is daar een belangrijke van. Desondanks bestaat er in de letselschadepraktijk discussie over of, wanneer en in hoeverre dit recht door het slachtoffer ingeroepen mag worden. In deze blog leest u er meer over.

Definitie

Het blokkeringsrecht geldt voor mensen die in opdracht van iemand anders, bijvoorbeeld een werkgever of verzekeraar, medisch gekeurd worden. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer de rechter een deskundigenonderzoek gelast.

Het blokkeringsrecht, vergezeld door het inzagerecht, omschreven in artikel 7:464 lid 2 BW, is het recht om als eerste inzage in een medisch rapport te krijgen en om deze gegevens indien gewenst voor derden -de opdrachtgever- te blokkeren.

Wanneer geen blokkeringsrecht?

In de wet worden een aantal situaties genoemd waarin geen gebruik kan worden gemaakt van een beoordelingshandeling. Het recht om anderen van inzage te blokkeren geldt niet voor de medische keuringshandelingen die worden verricht in verband met een reeds bestaande arbeidsverhouding, voor een burgerrechtelijke verzekering of voor een opleiding waartoe de betrokkene al is toegelaten.

Wanneer wel blokkeringsrecht?

Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van een ongeval, zal vaak door een onafhankelijke medisch deskundige een onderzoek worden gedaan naar de al dan niet blijvende gevolgen ervan.

De deskundige stuurt zijn bevindingen en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden altijd eerst naar de gekeurde. Als deze het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek, dan kan hij het rapport blokkeren zodat de tegenpartij de resultaten niet in kan zien.

Gevolgen voor de letselschadezaak?

Het ligt voor de hand om te denken dat een slachtoffer een deskundigenrapport kan blokkeren voor de tegenpartij, wanneer de uitkomst hem ongunstig oogt voor de rest van de zaak. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat wanneer een rechter een deskundigenonderzoek gelast, een partij in civiele procedure verplicht is om daaraan mee te werken. Doet hij dit niet, dan kan de rechter daar consequenties voor de onwillige partij aan verbinden.

Vaak viel daar ook de handeling van het blokkeerrecht onder. De niet meewerkende partij kon dan veroordeeld worden in de kosten voor het deskundigenonderzoek, of diens letselschadezaak werd afgedaan met de conclusie dat de claim onvoldoende onderbouwd was.

Tweede deskundigenonderzoek

Volgens een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam staat het blokkeren van de uitkomsten van een eerste deskundigenonderzoek echter niet in de weg aan het verzoek om een tweede deskundigenonderzoek te gelasten.

Volgens het gerechtshof wordt anders het blokkeringsrecht namelijk in belangrijke mate uitgehold. Wél nuanceert het hof dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid het een partij niet vrij staat om willekeurig van het hem toekomende blokkeringsrecht gebruik te maken, bijvoorbeeld omdat de uitslag en de gevolgtrekking van het uitgevoerde onderzoek hem niet aanstaan.

De partij dient deugdelijk, met mededeling van zijn bezwaren en op een voor de wederpartij begrijpelijke wijze, te motiveren waarom hij van het blokkeringsrecht gebruik maakt.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadeadvocaten van Ferme Advocaten in Utrecht zijn doorgewinterd als het aankomt op goede begeleiding in letselschadezaken.

Heeft u letsel opgelopen en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan letselschadeslachtoffers bij door heel Nederland, van Groningen tot Maastricht.