Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De ambtenaren die onder deze wet vallen, krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en het gewone arbeidsrecht is op hen van toepassing. Dit heeft juridische gevolgen voor een ambtenaar die te maken krijgt met een bedrijfsongeval en de schade op de werkgever wil verhalen.

In deze blog zal worden stilgestaan bij de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor een schadelijdende ambtenaar en diens werkgever.

Welke ambtenaren vallen onder de Wnra?

De Wnra geldt voor alle ambtenaren, met uitzondering van ministers en andere politieke ambtsdragers, leden van de rechtelijke macht, leden van het Openbaar Ministerie, militaire ambtenaren, ambtenaren werkzaam bij de politie, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Hoe kan de ambtenaar schade op de werkgever verhalen?

Stel dat een ambtenaar te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld een vuilnisman die van de vuilniswagen valt of een ambtenaar die tijdens een personeelsuitje van de speedboot valt. De ambtenaar wil zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de daardoor ontstane schade. Op welke regelingen kan de ambtenaar dan een beroep doen?

Een ambtenaar die onder de Wnra valt, werkt sinds 1 januari 2020 niet meer op basis van een publiekrechtelijke en eenzijdige aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gewone arbeidsrecht is daardoor van toepassing, evenals CAO’s. De voorheen geldende rechtspositionele regelingen zijn immers omgezet in CAO’s.

Naast een beroep op de bepalingen van CAO’s, kan een ambtenaar ook rechtstreeks beroep doen op artikel 7:658 BW en op artikel 7:611 BW. In de blog ‘Werkgever ook buiten werkvloer aansprakelijk?’  is al stilgestaan bij deze artikelen als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid.

Zo is een werkgever – bijvoorbeeld de overheid in het geval van ambtenaren – op basis van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade die de ambtenaar lijdt “in de uitoefening van zijn werkzaamheden”. Ook dient de werkgever zich op basis van artikel 7:611 BW als “goed werkgever” te gedragen. Artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW vormen door de komst van de Wnra dus extra grondslagen voor de ambtenaar om schadevergoeding te claimen.

Welke rechter oordeelt over de schadeverzoeken van ambtenaren?

Als de ambtenaar schadevergoeding wilde claimen van de overheid als werkgever, dan was tot 1 januari 2020 de bestuursrechter exclusief bevoegd om daarover te oordelen. De Centrale Raad van Beroep was de hoogste instantie die over het geschil kon oordelen.

Sinds 1 januari 2020 is echter de civiele rechter, met de Hoge Raad als hoogste instantie, bevoegd om een oordeel te vellen. Dit komt door de komst van de Wnra en het feit dat ambtenaren sindsdien op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de overheidswerkgever.

Aangezien de civiele rechter bevoegd is om over het schadeverzoek van de ambtenaar te oordelen, kan een ambtenaar nu ook een deelgeschilprocedure starten. In een deelgeschilprocedure kan de ambtenaar de rechter vragen om een oordeel te geven over een bepaald onderwerp (denk hierbij aan de aansprakelijkheid en de erkenning hiervan, de schadeposten en de causaliteit). 

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en heeft u ten gevolge daarvan schade geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De ervaren letselschadeadvocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons:

Gerelateerde berichten: