Stel: u heeft letsel na een medische behandeling. U vraagt zich dan misschien af of de arts hiervoor aansprakelijk is. Om dit te bepalen, moet er worden nagegaan of de arts onzorgvuldig heeft gehandeld en of uw letsel het gevolg is van dat handelen. Bij dit laatste speelt de omkeringsregel een rol. Dit klinkt ingewikkeld, daarom wordt in deze blog de omkeringsregel nader uitgelegd.

Omkeringsregel: bewijzen van causaal verband

In een arrest van 23 november 2012 stelt de Hoge Raad het volgende over de omkeringsregel: “Ingevolge vaste rechtspraak strekt de omkeringsregel ertoe dat in bepaalde gevallen een uitzondering wordt gemaakt op de hoofdregel van art. 150 Rv.”

In artikel 150 Rechtsvordering staat kortgezegd: wie stelt, die bewijst. Dit betekent dus dat wanneer iemand bij de rechtbank stelt schade te hebben door toedoen van iemand anders, diegene ook het bewijs daarvoor moet aandragen.

Dit is voor een (ex)-patiënt logischerwijs niet makkelijk, aangezien deze doorgaans al wat mankeerde toen hij of zij een arts bezocht. In 2001 kwam de Hoge Raad dan ook voor het eerst een patiënt tegemoet met de omkeringsregel. Maar het duurde nog een aantal jaar voordat de omkeringsregel daadwerkelijk in de rechtspraak bij medische aansprakelijkheid werd gebruikt.

De omkeringsregel in de praktijk

De Hoge Raad legt uiteindelijk in het arrest van 23 november 2012 de omkeringsregel uitgebreid uit. Het bestaan van causaal verband tussen de daad van de arts en het ontstaan van de schade wordt bij de patiënt aangenomen, tenzij de arts bewijst dat deze schade ook zonder de gedraging zou zijn ontstaan. Dit bewijs houdt in dit geval in dat het voldoende is dat de arts het “aannemelijk maakt”.

Met de omkeringsregel wordt dus het bewijzen van causaal verband tussen de schade en het handelen van de arts makkelijker gemaakt voor patiënten. De arts moet aannemelijk maken dat de bedoelde schade ook zonder zijn of haar gedraging zou zijn ontstaan. De bewijslast wordt dus omgekeerd.

Conclusie: bewijslast omgekeerd

Bij medische aansprakelijkheid moet er ten eerste worden vastgesteld of de arts onzorgvuldig heeft gehandeld en ten tweede of het letsel het gevolg is van dit onzorgvuldig handelen.

Voor het leveren van bewijs bij die laatste wordt door de rechter gebruik gemaakt van de omkeringsregel. Dit betekent dat de bewijslast wordt omgekeerd en het aan de arts is om bewijs te leveren, dus aannemelijk moet maken, dat het letsel niet het gevolg is van het onzorgvuldig handelen.

Juridische bijstand door een letselschadeadvocaat

Heeft u te maken gekregen met een medische misser waardoor u (blijvend) letselschade hebt opgelopen? Neem dan contact op met de gespecialiseerde letselexperts van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en medische aansprakelijkheid. We kunnen u bijstaan als letselschadeadvocaat in uw gehele letselschadetraject, zodat u een passende schadevergoeding krijgt.