Na een ongeval kunnen er allerlei klachten optreden. Van botbreuken tot oververmoeidheidsklachten en aanhoudende hoofdpijn. Vaak zijn de klachten medisch vast te stellen, zoals bij een botbreuk.

Toch bestaan er ook situaties waarin klachten ‘niet medisch objectiveerbaar’ zijn. Het is voor artsen dan niet mogelijk om een klacht met behulp van scans of een test vast te stellen. Dit kan problemen vormen voor uw schadeverhaal, omdat de aansprakelijke partij dan kan betwisten dat uw klacht bestaat.

Indien er geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen het ongeluk en uw klachten, dan kunnen de kosten die uit die klachten voortvloeien niet verhaald worden.

Whiplashklachten

Een veelvoorkomend voorbeeld van medisch moeilijk objectiveerbare klachten zijn whiplashklachten. Deze klachten worden bijna altijd veroorzaakt door een (achterop)aanrijding tussen twee auto’s.

WAD (whiplash associated disorder) kent meerdere gradaties. Bij lagere gradaties kan het lastig zijn de ontstane klachten aan te tonen.

Lees hier meer over: Whiplash: wat betekent WAD?

Uitgangspunten in de rechtspraak

Naar aanleiding van het grote aantal niet medisch objectiveerbare whiplashklachten na auto-ongelukken en de daarop volgende betwisting van het bestaan van deze klachten, is er in de rechtspraak een aantal belangrijke uitgangspunten neergezet.

In de eerste plaats is het van belang dat de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Vervolgens is bepaald dat het voor het oorzakelijke verband voldoende is om aan te tonen dat:

  1. aannemelijk is dat het ongeval tot dit soort gezondheidsklachten kan hebben geleid;
  2. sprake is van een consistent, consequent en samenhangend klachtenpatroon;
  3. een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt.

Ook bij andere klachten

Bovenstaande redeneringen zijn in de rechtspraak ontwikkeld naar aanleiding van whiplash-zaken. Dat wil echter niet zeggen dat deze uitgangspunten enkel daarvoor toegepast kunnen worden.

In een uitspraak van rechtbank Limburg uit 2017 wordt er samengevat het volgende over gezegd:

Deze redeneringen zijn ontwikkeld in whiplashzaken maar kunnen evengoed toepassing vinden in zaken waarin andersoortige medische klachten bestaan waarvoor geen objectief-medische oorzaak is aan te wijzen. Er is geen principiële reden om die redeneringen te beperken tot whiplashzaken. Waar het om gaat, is dat het bewijs van het oorzakelijk verband geleverd kan worden, ook als een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten ontbreekt.

De rechtbank acht het onwenselijk dat een aansprakelijkheidsprocedure nadelig voor het slachtoffer uitpakt, enkel doordat de klachten niet medisch objectiveerbaar zijn.

Voorbeeld

Door rechtbank Overijssel (28 december 2016) werden de regels uit de “whiplashjurisprudentie” toegepast op medisch niet-objectiveerbare klachten als gevolg van een elektrocutie-ongeval:

4.4. Uit de verhandelingen van de deskundigen blijkt dat duidelijk medisch-wetenschappelijk bewijs of onderzoek naar de gevolgen van elektrocutie en/of blikseminslag ontbreekt, dat er (wereldwijd) geen elektrocutie-expertisecentrum bestaat en dat in de beschikbare medische literatuur alleen individuele gevallen worden beschreven (case reports) dan wel een theoretische benadering wordt gegeven. Een objectief medische onderbouwing / grondslag voor een conclusie dat een elektrocutie leidt tot klachten en beperkingen, en zo ja, welke, is daarmee niet voorhanden. (…)

4.5. Het voorgaande betekent echter niet dat het daarmee gegeven is dat de (…) vastgestelde beperkingen niet in causaal verband kunnen staan met het ongeval. Gelet op de gelijkenis van dit geval waarin neuro(psycho)logische klachten aan de orde zijn, met die gevallen waarin sprake is van ‘whiplash’-klachten, die eveneens op het terrein liggen van neuro(psycho)logie en waarvoor niet zelden een objectieve medische onderbouwing ontbreekt, ziet de kantonrechter voldoende grond om (…) aansluiting te zoeken bij de inmiddels vaste jurisprudentie over het causaliteitsvraagstuk in geval van ‘whiplash’. 

Letselschade Advocaat Utrecht

Het komt nogal eens voor dat slachtoffers van een ongeval last hebben van klachten die moeilijk ‘hard te maken’ zijn. Toch kan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat het verschil voor u maken.

Met jarenlange expertise op gebied van complexe letselschade zoals whiplashklachten, neuro(psycho)logisch letsel en niet aangeboren hersenletsel (NAH) staan de experts van Ferme Letselschade Advocaten te Utrecht u graag bij in uw letselschadezaak.

Neem gerust contact met ons op voor de beantwoording van uw vragen, of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.