Wanneer iemand letselschade oploopt, kan dat gevolgen hebben voor diens toekomst. Helemaal wanneer het slachtoffer een kind betreft. Wanneer uw kind letselschade oploopt, kan dit naast veel spanning ook veel vragen met zich meebrengen. Hoe gaan letselschadezaken voor kinderen in zijn werk? We hebben een aantal belangrijke elementen voor u toegelicht.

Wettelijk vertegenwoordiger

Minderjarigen hebben een wettelijk vertegenwoordiger. In beginsel is dit een ouder die gezag over het kind heeft. Deze zal het kind dat letselschade heeft geleden, moeten vertegenwoordigen in de letselschadezaak.

Verkeersongeval: een speciale 100%-regeling

Omdat kinderen een extra kwetsbare partij vormen, geeft de wetgever een aantal extra regels voor schadevergoeding bij kinderen. Zo ook voor verkeersongevallen. Ondanks dat kinderen soms minder goed opletten, of niet alle verkeersregels goed kennen, wordt met hun kwetsbaarheid extra rekening gehouden.

Daarom is in de wet vastgelegd dat wanneer kinderen jonger dan 14 jaar betrokken raken bij een verkeersongeval met een motorvoertuig, de verzekeraar van het motorvoertuig de volledige schade moet betalen. Ofwel; de tegenpartij is voor 100% aansprakelijk. Dit is slechts anders in het uitzonderlijke geval dat er sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind.

Toekomstige schade

Bij een jong kind is het vaak lastig in te schatten wat voor toekomst hij of zij voor zich zou hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer nog niet duidelijk is op welk niveau het kind een opleiding zou gaan doen, wat voor werk hij later wil gaan doen en/of waar zijn interesses liggen.

Daarom wordt er vaak gekeken naar eventuele schoolresultaten van het kind die al wel beschikbaar waren en/of naar wat voor opleidingsniveau de ouders van het kind hebben. Deze inzichten kunnen bijdragen aan een inschatting van wat voor toekomst het kind had kunnen hebben. Op basis hiervan wordt de hoogte van de toekomstige schade berekend.

Speciale regeling verjaringstermijn

Aan het claimen van schadevergoeding kleeft een bepaalde termijn. Slachtoffers hebben vijf jaar de tijd om een schadevergoeding te claimen, vanaf het moment dat ze weten dat ze schade hebben geleden en door wie deze schade is veroorzaakt. Omdat kinderen afhankelijk zijn van hun wettelijk vertegenwoordiger bij het claimen van deze schadevergoeding, is er ook met betrekking tot de verjaringstermijn een speciale wettelijke regeling opgesteld.

Zelfs wanneer er door de ouders niet op tijd actie is ondernomen en de vijfjarige termijn is verjaard, kan het kind nog een vordering instellen zodra hij 18 jaar wordt. De vijfjarige verjaringstermijn begint vanaf de meerderjarigheid van het kind namelijk opnieuw te lopen.

Schaderegeling altijd via de kantonrechter

Wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van het kind met de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, een schaderegeling overeen is gekomen, dan zal de wettelijk vertegenwoordiger toestemming moeten vragen bij de kantonrechter om met deze regeling akkoord te gaan.

Dit is zo geregeld, omdat de kantonrechter een extra zekerheid biedt omtrent de redelijkheid van het schadevergoedingsbedrag. Met name wanneer letsel bij een kind blijvend is, zal de kantonrechter kijken of de hoogte van het voorgestelde bedrag wel redelijk is. Pas wanneer zowel de ouders, als de kantonrechter akkoord zijn, kan de schaderegelingsovereenkomst definitief worden.

Schadevergoeding en BEM-clausule

Wanneer de kantonrechter toestemming voor schaderegeling geeft, zal hij hieraan de voorwaarde verbinden dat het schadevergoedingsgeld op een speciale bankrekening met BEM-clausule wordt geplaatst. Voorgenoemde term staat voor Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen.

Dit houdt kortgezegd in dat een bankrekening is geblokkeerd, zowel voor het kind als voor de ouders, tot dat het kind 18 jaar wordt. Vanaf dan kan enkel het kind over het geld op de rekening beschikken. Dit zal de kantonrechter als voorwaarde opleggen om te voorkomen dat de ouders het geld voor eigen doeleinden gebruiken.

Lang letselschadetraject

Wanneer kinderen betrokken raken bij een ernstig ongeluk, kan het letselschadeproces een langlopend traject zijn. Ondanks dat dit een lange periode van onzekerheid kan meebrengen, is een lang letselschadetraject niet onwenselijk. Wanneer een schadeproces langer duurt, kan vaak beter ingeschat worden hoe de toekomst van het kind eruit gaat zien. Ook kan dan een medische eindtoestand worden vastgesteld op basis waarvan de schade geregeld kan worden.

Omdat het letselschadetraject na een ernstig ongeval een ingewikkeld proces is, kunt u het beste worden bijgestaan door een ervaren letselschadespecialist. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u gedurende dit hele traject bijstaan en u helpen met het begroten van de schade van uw kind.

Letselschadeadvocaat in Utrecht

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

De specialisten van Ferme Letselschadeadvocaten te Utrecht hebben veel ervaring met complexe zaken, zoals letselschadezaken van kinderen. Neem gerust contact  met ons op voor meer informatie, bij vragen of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.