Mensen die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit kunnen ten gevolge van een dergelijk incident schade lijden. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan materiële schade. Materiële schade is alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt (denk hierbij aan medische kosten of kosten voor extra hulp in de huishouding). Anderzijds kan men ook immateriële schade lijden. Daarbij gaat het om schade die niet ‘stoffelijk van aard is’ (denk hierbij aan pijn, verdriet, stress en ander psychisch leed).

Voor deze schade kunt u een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland (SHN) blijkt dat driekwart van de slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding, geen schadevergoeding aanvraagt.

Onderzoeksresultaten

Volgens Slachtofferhulp Nederland wordt door slechts 23% van de slachtoffers om schadevergoeding verzocht. In 77% van de gevallen gebeurt dat niet, terwijl slachtoffers wel recht hebben op een dergelijke vergoeding.

Slachtofferhulp Nederland stelt dat slachtoffers die geen schadevergoeding hebben ontvangen meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen dan de slachtoffers die voor hun materiële en immateriële schade wel een vergoeding hebben ontvangen. Als slachtoffers weten dat degene die het leed heeft veroorzaakt daarvoor heeft moeten betalen, kunnen slachtoffers immers gemakkelijker verder gaan met hun leven. Een schadevergoeding kan dus een wezenlijke bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers.

Oorzaken mislopen schadevergoeding

Slachtoffers kunnen niet alleen om schadevergoeding verzoeken als er een rechtszaak wordt aangespannen tegen de verdachte, maar ook als een zaak rechtstreeks wordt afgedaan door het Openbaar Ministerie. Het probleem is echter dat slachtoffers pas laat of te laat worden geïnformeerd over de datum waarop de zitting plaatsvindt waardoor zij geen verzoek tot schadevergoeding meer kunnen indienen. Als de zaak rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van de rechter) wordt afgedaan door het Openbaar Ministerie dan worden slachtoffers vaak vergeten, aldus Slachtofferhulp.

Door het Openbaar Ministerie is erkend dat de communicatie met het slachtoffer over een zaak nog te wensen overlaat. De achterstanden met het uitsturen van brieven aan slachtoffers leiden ertoe dat slachtoffers laat of te laat op de hoogte raken van de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen waardoor slachtoffers alleen nog naar de verzekering kunnen stappen of zelf met de schade blijven zitten.

Mogelijke oplossingen

Om de communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de slachtoffers te verbeteren, heeft de minister voor Rechtsbescherming eind 2019 aangegeven dat meer geld naar het Openbaar Ministerie zou gaan om het aantal slachtoffercoördinatoren te verdubbelen. Deze uitbreiding zou vanaf 2020 plaatsvinden en is in het voordeel van slachtoffers, omdat de coördinatoren slachtoffers informeren over hun rechten, zoals het recht om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

Daarnaast voert Slachtofferhulp Nederland regelmatig campagne om slachtoffers bewust te maken van de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. In 2019 hebben zij een campagne gewijd aan het claimen van schadevergoeding door verkeersslachtoffers en inmiddels is de campagne `Het blijft je achtervolgen´ gestart waarbij  uitgebreid wordt stilgestaan bij het recht van slachtoffers om schadevergoeding aan te vragen.

Volgens Slachtofferhulp Nederland is het van belang dat slachtoffers zich na een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit direct tot een professional (zoals Slachtofferhulp zelf of een advocaat) wenden om informatie en/of hulp te krijgen bij het indienen van een schadevergoedingsverzoek.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit en heeft u ten gevolge daarvan schade geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt dan gerust contact met ons op.