Een ongeval kan veel verschillende oorzaken hebben. Het kan voorkomen dat u betrokken raakt bij een verkeersongeval, of bij een ongeval op de werkplaats. Helaas kan het ook voorkomen dat u letselschade oploopt door het strafbaar handelen van een ander.

Schadevergoeding na strafbaar feit

Indien de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd en u rechtstreeks schade heeft geleden door het gepleegde strafbare feit, kunt u op twee manieren uw schade vergoed krijgen.

  1. Op basis van Artikel 51f uit het wetboek van Strafvordering hebt u de mogelijkheid om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegenDit betekent dat de rechter die oordeelt over het strafbare feit, ook kan oordelen over uw schadevergoeding.
  2. De tweede mogelijkheid is een civielrechtelijke procedure. Die verloopt los van de strafrechtzaak tegen de verdachte.

Maar welke van deze twee opties is voor u nu het verstandigst om te kiezen? De procedures verschillen van elkaar, wat zowel voor- als nadelen met zich meebrengt.

We zetten de voor- en nadelen van beide procedures op een rij.

1. Voeging benadeelde partij

De mogelijkheid om als benadeelde partij in een strafzaak een vordering tot schadevergoeding in te stellen, zorgt voor een eenvoudige weg om schade vergoed te krijgen.

Echter, de focus in de strafzaak zal voornamelijk liggen op het gepleegde strafbare feit. Daarom is er maar in beperkte mate ruimte en aandacht voor de onderbouwing van uw vordering. Wel heeft u tijdens de strafzaak spreekrecht, waarmee u gelegenheid krijgt om te vertellen over de schade die het begane strafbare feit bij u heeft veroorzaakt.

Soms is de rechter van mening dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij te veel aandacht op zal eisen door de complexiteit ervan. De rechter kan de vordering dan niet-ontvankelijk verklaren. Er zal dan alsnog een civiele procedure gestart moeten worden.

Een zeer uitgebreide en complexe schadevordering zal dus niet met dezelfde aandacht en focus bekeken worden ten opzichte van een civiele procedure. Bedenk daarbij ook dat een strafrechter niet dezelfde expertise heeft op het gebied van civielrechtelijke vorderingen als de burgerlijke (ofwel civiele) rechter.

Schadevergoedingsmaatregel

Voor laagdrempelig schadeverhaal biedt een strafzaak dus de mogelijkheid om een duidelijke, overzichtelijke en eenvoudig aantoonbare schadevergoeding (of een deel daarvan) te vorderen. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden en uw vordering wordt toegewezen, dan kan de rechter een schadevergoedingsmaatregel opleggen. De verdachte wordt dan verplicht (op straffe van vervangende hechtenis) om uw schade binnen een termijn van twee jaar te vergoeden. Betaalt de dader niet? Dan kan het CJIB u na acht maanden een voorschot geven.

Kort samengevat

  • Het voordeel van een strafrechtelijke procedure is dat u snel en laagdrempelig een schadevergoeding kunt vorderen. Wordt de vordering toegewezen, maar blijft betaling ondanks de maatregel uit? Dan kan de overheid u een voorschot geven op uw schade.
  • Het nadeel van een strafrechtelijke procedure is dat de vordering niet te ingewikkeld mag zijn, omdat het strafproces niet onevenredig mag worden belast door deze vordering. Ook kijkt een strafrechter mogelijk anders naar uw schadeomvang dan een burgerlijk rechter.

2. Civielrechtelijke procedure

Het kan voorkomen dat uw schade bestaat uit verschillende of complexe schadeposten, zoals bijvoorbeeld toekomstige schade door verlies aan arbeidsvermogen, medische kosten en verlies van zelfredzaamheid. Er bestaat dan de kans dat uw vordering niet-ontvankelijk verklaard wordt door de strafrechter, indien u zich als benadeelde partij voegt. Het kan daarom verstandig zijn om met behulp van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat uw schade in civielrechtelijke zin op de dader te verhalen.

Ook als er discussie bestaat over de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat de verdachte om bepaalde redenen strafrechtelijk niet is vervolgd of schuldig is bevonden, dan kan er alsnog bij de burgerlijk rechter geprocedeerd worden.

Maximale schadevergoeding

Civielrechtelijke letselschadeprocedures duren vaak langer dan een voeging in een strafzaak. Dit komt omdat alle geleden (en nog te lijden) schade goed in kaart moet worden gebracht. Dit wordt gedaan met behulp van medische specialisten en deskundigen op arbeidsgebied.

Juist doordat de procedure langer duurt, kan de schade beter in kaart worden gebracht en kan de schade uiteindelijk beter worden afgewikkeld. U maakt dan meer kans op de maximale vergoeding waar u recht op hebt.

Schakel een advocaat in

Het praktische van een letselschadeprocedure is dat er in uw eigen tempo en in detail kan worden gekeken naar de schade die u heeft geleden en nog zal lijden. Het is echter wel aan te raden om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen voor bijstand in uw letselschadeproces. Er zitten veel juridische facetten aan een schadeproces, die u beter over kunt laten aan een advocaat. Zo kunt u zich focussen op uw herstel. Dat is het belangrijkste.

Advocaatkosten worden meestal vergoed

Wist u dat de advocaatkosten in letselschadezaken 0nderdeel zijn van de schadeposten? Als de aansprakelijkheid is erkend, worden alle advocaatkosten vergoed. Lees hier meer over op de pagina Kosten.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren advocaten van Ferme Letselschade Advocaten te Utrecht hebben jarenlange expertise op het gebied van letselschade.

Hebt u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u op zoek naar juridische bijstand? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.