Wanneer een automobilist lijdt aan een ziekte zoals epilepsie of de ziekte van Ménière, mag deze niet altijd de weg op. Er moet vaak een gezondheidsvragenlijst bij het CBR ingevuld worden.

Het kan ook voorkomen dat verkeersongeluk ontstaat door een black-out bij de bestuurder waarbij de automobilist niets kan doen aan de situatie of dat de bestuurder onbekend is met de oorzaak van de black-out. In zo’n geval is er mogelijk sprake van verontschuldigbare onmacht. De slagingskans van een zaak waarbij bovenstaande het geval is, is relatief klein. De zaak moet goed gegrond zijn om het tot vrijspraak te laten leiden.

Wanneer een automobilist door toedoen van zijn ziekte een ongeval veroorzaakt, is deze dan toch aansprakelijk voor de door u geleden schade? In deze blog staan we hierbij stil.

Op de openbare weg doet zich een auto-ongeluk voor. Een auto is na een bocht frontaal op een tegemoetkomende auto op de andere weghelft ingereden, zonder enige matiging van de snelheid. Achteraf blijkt dat de veroorzakende automobilist niet op tijd heeft teruggestuurd nadat ze de bocht uit kwam, omdat ze achter het stuur een absence heeft gehad. Het slachtoffer dat het ongeluk niet zag aankomen, heeft naast ernstige whiplashklachten een ernstige rijangst en andere psychische klachten ontwikkeld. Kan het slachtoffer de andere automobilist nog wel aansprakelijk stellen, wanneer deze door ziekte niets aan het ongeval kon doen?

Strafrechtelijke vervolging

Het komt regelmatig voor dat automobilisten die een zwaar verkeersongeluk veroorzaken ook strafrechtelijk vervolgd worden. Op grond van artikel 6 van de Wegenverkeerswet kan de bestuurder worden gestraft, indien deze schuld te verwijten valt:

art. 6: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Op grond van artikel 5 WVW kan iemand worden gestraft voor gevaarzettende gedragingen:

Art. 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Verontschuldigbare onmacht

In de rechtspraak heeft zich een tal van zaken voorgedaan waarin mensen met een ziekte als epilepsie, Ménière en ook diabetes zich beriepen op verontschuldigbare onmacht na het veroorzaken van een ongeluk. Vaak luidt het verweer: “ik kreeg een black-out, dat kan mij overkomen door mijn ziekte, daar kan ik niets aan doen”.

Voor verontschuldigbare onmacht is echter vereist dat de bestuurder aannemelijk maakt dat deze buiten zijn eigen schuld om in een toestand is geraakt waarin hij lichamelijk of geestelijk niet in staat was naar behoren te functioneren. Wat hierbij een belangrijke rol speelt, is of de bestuurder had kunnen voorzien dat hij tijdens het rijden in deze toestand zou kunnen raken.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er op de bijsluiter van de gebruikte medicatie staat dat dit gevaar bestaat, en dat autorijden daarom vermeden moet worden, of wanneer de bestuurder is vergeten de medicatie in te nemen voordat hij ging rijden.

Pas wanneer de bestuurder aannemelijk maakt dat het onvoorzienbaar was, kan hij in vrijuit gaan. Het is in de praktijk lastig om een succesvol beroep op verontschuldigbare onmacht te doen.

Civiele aansprakelijkheid

Wanneer de bestuurder strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeluk en een beroep op verontschuldigbare onmacht niet slaagt, heeft dat ook consequenties voor de civiele aansprakelijkheid.

Art. 6:162 van ons Burgerlijk Wetboek stelt dat hij die jegens een ander een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, verplicht is om de schade die de ander daardoor lijdt, te vergoeden. Als onrechtmatige daad wordt ook het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht aangemerkt.

Wanneer iemand schuldig wordt bevonden aan het overtreden van art. 5 of 6 WVW, kan deze op grond van onrechtmatige daad ook verantwoordelijk worden gehouden voor het vergoeden van de schade die het slachtoffer lijdt. Dus ook wanneer deze een black-out krijgt achter het stuur.

Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is wel vereist dat de gedraging toerekenbaar is. Hiervan is sprake indien de gedraging te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Daaraan wordt in de meeste gevallen voldaan, behalve wanneer er sprake was van verontschuldigbare onmacht.

Schadeverhaal voor een eenzijdig verkeersongeval door toedoen van uw ziekte

Wanneer u zelf lijdt aan een ziekte waarmee u wel auto mag rijden, maar waarbij het risico op een black-out of duizeligheidsaanval bestaat, is het van groot belang dat u zich hiervoor goed verzekert. Dit kan door middel van een SVI: schadeverzekering inzittenden. Bekijk voor u een SVI afsluit wel goed de uitzonderingsgronden in het contract. Het kan zijn dat de verzekeraar een uitzondering maakt voor deze situaties.

Letsel opgelopen? Schakel een gespecialiseerde advocaat in.

Het is voor een slachtoffer van een verkeersongeluk van groot belang dat hij/zij het leven weer terug op de rit krijgt. Daarbij is een goede, adequate begeleiding essentieel. Het is raadzaam hiervoor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Dit kost u vaak niets.

Ferme Letselschade Advocaten heeft jarenlange ervaring met complexe zaken over verkeersongevallen. Door het hele land staan wij slachtoffers, ouders van jonge verkeersslachtoffers of nabestaanden bij in hun letsel- of overlijdensschadeproces.

Heeft u vragen, of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.