Het voorlopig deskundigenbericht als bewijs

Het voorlopig deskundigenbericht kan helpen bij het verkrijgen van bewijs in een aansprakelijkheidsprocedure.

Wat houdt een voorlopig deskundigenbericht in?

Aan de deskundige worden door de rechter allerlei vragen gesteld over de feiten en omstandigheden van het ongeval. De betrokken deskundigen kunnen expert zijn op verschillende gebieden. Bij letselschadezaken zijn het vaak medisch experts of vermogensschade-experts die om een voorlopig deskundigenbericht worden gevraagd.

Wanneer wordt een voorlopig deskundigenbericht gebruikt?

Het voorlopig deskundigenbericht kan handig zijn in letselschadezaken waarin bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaat over de aard van het letsel. Er kan dan tijdens het voorlopig deskundigenbericht aan een medisch expert worden gevraagd of hij denkt dat het letsel chronisch of tijdelijk is.

Zekerheid bieden in een proces

Het voorlopig deskundigenbericht kan worden gebruikt om zekerheid te krijgen over de relevante feiten en omstandigheden. Deze zekerheid is heel belangrijk. De verklaringen die door de deskundigen worden afgelegd hebben ‘bewijskracht’– evenveel bewijskracht als dat zij in een hoofdprocedure hebben. Als de belangenbehartiger van het slachtoffer meer informatie heeft, kan de belangenbehartiger deze informatie gebruiken om te beslissen of het nuttig is om een procedure voor de rechter te starten en op grond waarvan (voorlopig kan dus worden gelezen als ‘verkennend’). Ook kan het helpen bij het bereiken van een schikking.

Verzoekschrift voor het inzetten van een deskundigenbericht

Het voorlopig deskundigenbericht is geregeld in art. 202-207 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een deskundigenbericht wordt met een verzoekschrift bij de rechtbank aangevraagd. Dit verzoekschrift moet aan drie voorwaarden voldoen, te weten:

  1. relevant zijn;
  2. voldoende concreet zijn; en
  3. de feiten te noemen die door het deskundigenbericht bewezen kunnen worden.

De rechter moet een verzoek in beginsel toewijzen. Hij mag het alleen afwijzen als niet aan de drie genoemde vereisten wordt voldaan. Het verzoek wordt daarom bijna nooit afgewezen, maar als het wordt afgewezen is dit vaak omdat er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met de goede procesorde.

Benoemen van de deskundige

Het benoemen van de deskundige voor het voorlopig deskundigenbericht is geregeld in art. 194 lid 2 BW. De rechter overlegt eerst met de partijen, zodat de partijen duidelijk kunnen maken welke deskundige het onderzoek onafhankelijk kan uitvoeren. De partijen hebben namelijk zelf vaak al voor het voorlopig deskundigenbericht deskundigen ingeschakeld.

De rechter bepaalt ook, soms in overleg met partijen, welke vragen aan de deskundige worden gesteld. De partijen mogen controleren of zij het eens zijn met de vragen en kunnen andere vragen voorstellen. De rechter kan bij het voorlopig deskundigenbericht ook deskundigen horen die eerder door de partijen zijn ingeschakeld.

Meewerking van (tegen)partij is verplicht

De partijen zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek dat door de deskundige wordt uitgevoerd. Soms levert dit problemen op, bijvoorbeeld als er sprake is van een medisch onderzoek: degene die wordt onderzocht kan met een beroep op het blokkeringsrecht voorkomen dat een resultaat dat nadelig is in de procedure wordt gebruikt. Als het deskundigenbericht er is, mogen allebei de partijen nog commentaar leveren op het deskundigenbericht.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.